2021

B 197 (PJ) : B 56 (PJ) x V 2 (PJ)

B 468 (FL) : B 120 (PJ) x B 348 (FL)

B 689 (FL) : V 341 (PJ) x B 348 (FL)

B 910 (FL ) : V 562 (PJ) x B 348 (FL)

V 850 (PJ) : V 834 (PJ) x V 16 (PJ)

V 836 (PJ) : V 834 (PJ) x V 2 (PJ)

V 335 (PJ) : V 333 (PJ) x V 2 (PJ)

B 170 (PJ) : B 304 (PJ) x B 11 (PJ)

B 104 (PJ) : B 159 (PJ) x V 2 (PJ)

B 298 (PJ) : B 154 (PJ) x B 11 (PJ)

 

2022

B 164 (PJ) : B 304 (PJ) x B 11 (PJ)

B 01 (PJ) : B 372 (PJ) x B 157 (PJ)

B 63 (PJ) : B 483 (PJ) x B 38 (PJ)

B 144 (PJ) : B 483 (PJ) x B 157 (PJ)

B 182 (PJ) : V 333 (PJ) x B 157 (PJ)

B 164 (PJ) : B 304 (PJ) x B 11 (PJ)

B 179 (PJ) : B 156 (PJ) x B 11 (PJ)

B 306 (PJ) : B 199 (PJ) x B 300 (PJ)